Zemljišča za gradnjo stavb

Občinam izdelamo in posredujemo evidenco zemljišč za gradnjo stavb v skladu s Pravilnikom. 

Zemljišča za gradnjo stavb so stavbna zemljišča, določena v občinskem prostorskem načrtu, oziroma stavbna zemljišča v okviru območij, določenih v prostorskih sestavinah dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin (v nadaljnjem besedilu: stavbna zemljišča), na katerih je gradnja stavb dejansko možna oziroma dopustna in jih določi občina.


Evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč

Glede na veljavne prostorske akte pripravimo evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč. Bodisi za potrebe odmere NUSZ, ocene zmogljivosti prostora v posamezni Občini ali za odmero komunalnega prispevka.


Druge prostorske analize

Vzpostavitev evidence oglasnih tabel, evidence grobnih mest, evidence svetilk javne razsvetljave, ipd.