PROGRAM OPREMLJANJA

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje v povezavi z opremljanjem stavbnih zemljišč dva ključna instrumenta, in sicer program opremljanja stavbnih zemljišč in komunalni prispevek.


ZPNačrt opredeljuje, da je opremljanje stavbnih zemljišč projektiranje in gradnja komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oz. objekti, načrtovani z občinskimi prostorskim akti, izvedejo in služijo svojemu namenu.


Komunalno opremo pri tem predstavljajo:

 • objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
 • objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
 • objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.


S programom opremljanja se določi:

 • komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zgraditi in rekonstruirati skladno s prostorskim aktom občine;
 • roke za gradnjo komunalne opreme;
 • podlage za odmero komunalnega prispevka.

 

Če občina pripravlja program opremljanja za obstoječo komunalno opremo, z njim pripravi predvsem podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo..

Sodelovanje z Vami pri izdelavi Programa opremljanja bo, predvidoma, potekalo v naslednjih korakih:

  • Zbiranje podatkov, pregled obstoječih katastrov komunalne infrastrukture, prostorskih aktov občine, koordinacija z vsemi upravljalci posamezne infrastrukture in občinsko upravo, priprava projektne naloge.
  • Morebitna dopolnitev katastrov komunalne infrastrukture s strani upravljalcev infrastrukture.
  • Priprava variantnih predlogov obračunskih območij za posamezno infrastrukturo (za obstoječo infrastrukturo) in podlogi za izračun komunalnega prispevka.
  • Določitev skupnih nadomestitvenih stroškov za posamezno infrastrukturo.
  • Preračun obračunskih stroškov investicije na merske enote (neto tlorisno površino, parcele) za posamezne variantne predloge obračunskih območij.
  • Analiza variantnih predlogov in izbira sprejemljivih (optimalnih) obračunskih območij za posamezno komunalno infrastrukturo.
  • Določitev obračunskih stroškov za posamezno infrastrukturo (v sodelovanju z občino) za izbrano varianto obračunskih območij - tekstualni del.
  • Priprava "splošnega" programa opremljanja za občino.
  • Izdelava predloga novega odloka O programu opremljanja in odloka o obračunavanju komunalnega prispevka v občini.