Vpis stavbe v kataster stavb je storitev evidentiranja podatkov o stavbi ali njenih delih v kataster stavb, ki je uradna državna evidenca o stavbah in o delih stavb.


Geodet na terenu izmeri površine notranjih prostorov in popiše namembnost prostorov po veljavni klasifikaciji vrst objektov ter razvrstitve prostorov glede na namen uporab


Pogoj za vpis stavbe v kataster stavb je, da je njeno zemljišče pod stavbo evidentirano v zemljiškem katastru.