OPPN, OPN, Urbanistične zasnove, ...

V podjetju za naročnike izdelamo celoten dokument v vseh fazah od zasnove, geodetskih podlog, do natančnih idejnih projektov, ki so rešitev na nivoju IDZ/IDP za nadaljnje projektiranje. Smo geodetsko, projektantsko in GIS podjetje s 15 leti izkušenj.


Skrbimo za tekoč potek postopka priprave OPPN

  • Pripravimo osnutek Sklepa o začetku priprave OPPN;
  • naredimo osnutek OPPN, s katerim nato pridobivamo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora;
  • opravimo analizo smernic, uskladimo zahteve v smernicah ter oblikujemo dopolnjen predlog OPPN;
  • pripravimo gradivo za javno razgrnitev, s strokovnimi stališči do pripomb, in jih kasneje tudi dosledno upoštevamo v vsebini OPPN;
  • pripravimo gradivo za pridobitev mnenj od pristojnih nosilcev urejanja prostora;
  • pripravimo Odlok za sprejetje OPPN.


Pripadajoče grafične priloge ponavadi so:

  • Izsek iz kartografskega dela prostorskega plana;
  • Aerofoto posnetek;
  • Izsek iz katastrskega načrta;
  • Načrt ureditve območja;
  • Zakoličbeni načrt in lega objektov na zemljišču;
  • Spisek zakoličbenih točk ;
  • Zbirna karta komunalnih vodov s prometno ureditvijo;
  • Prerezi cestnega prostora;
  • Načrt krajinske zasnove;
  • Značilni prerezi.


External link opens in new tab or window