V sodelovanju z zunanjimi sodelavci, vam izdelamo vse vrste projektnih dokumentacij za visoke in nizke gradnje.


Vrste projektnih dokumentacij:

Idejna zasnova - IDZ

Namen IDZ je seznanitev vseh zakonsko opredeljenih nosilcev urejanja prostora z nameravanim posegom v prostor. IDZ se izdela tudi z namenom, da se na njeni osnovi pridobijo projektni pogoji oziroma soglasja pristojnih soglasodajalcev za priključitev (vode, elektrike, kanalizacije). V ta namen so v Vodilni mapi prikazani lokacijski podatki.


Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD

Je projekt namenjen pridobitvi gradbenega dovoljenja (GD). Zato je po Pravilniku zelo natančno določena predvsem vsebina Vodilne mape, iz katerih morajo biti razvidni vsi osnovni podatki, na osnovi katerih upravni organ izda GD.


Projekt za izvedbo - PZI

PZI naj bi podrobneje obdelal vse, kar je prikazano v PGD. Posamezni načrti PZI morajo prikazovati vse tisto, kar je potrebno, da se objekt zgradi in prične uporabljati (obratovati). posameznih načrtih lahko ponovimo dele PGD (npr. izračune) ali pa le natančno citiramo in podamo rezultate. Tehnični opis vsebuje popis materiala in opreme z navedbo količin.


Projekt izvedenih del - PID

Bistveni namen te dokumentacije je, da imamo po končani izgradnji in ob začetku uporabe dokumentacijo, ki odraža dejansko stanje objekta. To dokumentacijo uporabljamo v življenjski dobi objekta za potrebe uporabe, vzdrževanja, rekonstrukcij in po potrebi tudi za rušitev (dela) objekta. PID, ki je izdelan po zaključku gradnje (za inženirske objekte največkrat po poteku preskusnega obratovanja), se (posebej pri inženirskih objektih) v življenjski dobi objekta še dopolnjuje.